Aktualności

Informacja o dofinansowaniu - usuwanie azbestu w 2018 roku.

Informacja o dofinansowaniu - usuwanie azbestu w 2018 roku.

 

Informujemy, że w związku z Umową nr 89/OZ/D/2018 zawartą w dn. 25 lipca 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno,    zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku”  dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie  do 42652,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 47392,68 zł.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 144,432 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona  internetowa  instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

« Powrót