Aktualności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

20-11-2020

Wstęp
Urząd Gminy w Bedlnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w  sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Bedlno http://ugbedlno.bip.org.pl/  oraz strony www. ugbedlno.pl.
• W aplikacji mobilnej               
Urząd Gminy w Bedlnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w  sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Blisko.
  • Data publikacji strony internetowej:  30.01.2010 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  17.11.2020 r.
  • Data publikacji strony BIP: 24.11.2003 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  18.11.2020 r.
 
Nowa strona internetowa Urzędu Gminy Bedlno, (obecnie w budowie)jest  częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Obecna strona nie spełnia tylko 8 spośród 49 kryteriów sukcesu międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.1
 
Braki, które posiada dotychczasowa strona www.
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
- pewne treści opublikowane na stronie (informacje w postaci artykułów, załączniki, zdjęcia, grafiki) mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- pojawiają się błędy w semantyce html.
- zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lub   mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
-nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
- pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji, filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- w niektórych nielicznych miejscach na stronie brak wymaganego kontrastu minimalnego.
 
Ułatwienia na stronie
 
Strona internetowa Urzędu Gminy Bedlno posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 
• formularz kontaktowy;
•  instrukcja obsługi BIP
Data sporządzenia
Oświadczenie sporządzono dnia:2020-10-12
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, Biuro w Łodzi.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Głuszcz, informatyk@ugbedlno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24  282 17 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające
Dane teleadresowe jednostki:
Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno
Tel. 24  282 17 70
e-mail:  ug@bedlno.pl
strona internetowa:  www.bedlno.pl
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Bedlno mieści się w budynku pod adresem Bedlno 24. Budynek posiada trzy kondygnacje:
parter
I piętro
II piętro
Do budynku prowadzą trzy wejścia: od strony drogi wojewódzkiej nr 583, drugie gospodarcze wejście od strony placu gminnego (podwórka) natomiast trzecie wejście znajduje się w szczycie budynku i prowadzi bezpośrednio do Sali Konferencyjnej Urzędu. Do głównego wejścia prowadzą schody. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych o prawidłowych parametrach. Dla interesantów przeznaczone jest główne wejście. Drugie i trzecie wejście do budynku jest na poziomie chodnika na zewnątrz, (niewielkie podwyższenie).
Dostępność architektoniczna budynku na dobrym poziomie (winda, pochylnia, szerokie korytarze)
Przed budynkiem Urzędu brakuje wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z  niepełnosprawnością z  poprawnym oznakowaniem pionowym i  poziomym. Wokół budynku jest dostępny bezpłatny parking.
W  pobliżu budynku przy drodze wojewódzkiej nr 583 nie ma bezpiecznego, wyznaczonego przejścia dla pieszych z  namalowanymi pasami. Chodniki przydrożne prowadzące do obiektu są nierówne a  na pewnych odcinkach brakuje chodnika. Po wejściu przez główne wejście przez pierwsze szklane drzwi otwierane ręcznie oraz drugie szklane otwierane ręcznie znajdziemy się w głównym holu. Na wprost znajduje się winda, którą można dotrzeć na piętra budynku.Szerokość drzwi wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
W budynku Urzędu brakuje rysunków/rzutów kondygnacji na każdym piętrze oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń,   oznaczeń pięterułatwiających orientację w  budynku. Szklane drzwi w  budynku nie są oznaczone kontrastowo. Zbyt małe kontrasty pomiędzy ścianą a  drzwiami, ścianą a  włącznikami świateł. Wewnątrz budynku, przy schodach zamontowane są poręcze (poręcze przy schodach nie są przedłużone o  30 cm na górze i  dole biegu).
W budynku Urzędu brakuje stanowiska do obsługi klienta a  obsługa klienta odbywa się w  poszczególnych dedykowanych pokojach budynku. Nie ma pętli indukcyjnej bądź innego urządzenia FM wspomagającego słyszenie. Podmiot nie zapewnia również usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
W budynku na każdej kondygnacji znajduje się dostępna toaleta. Lustro w  toalecie nie znajduje się nad umywalką i  nie jest uchylne (dostępne dla osób o  różnym wzroście bądź na wózku). Zainstalowane pochwyty przy toalecie i  umywalce są niezgodne ze standardami/ wytycznymi. Brakuje alarmu dedykowanego dla dostępnych toalet.
W budynku Urzędu jest winda spełniająca wszystkie kryteria windy dostępnej, co uniemożliwia dostęp do wyższych kondygnacji osobom o  ograniczonej mobilności.
W budynku nie ma:
- pętli indukcyjnych,
- oznaczeń w alfabecie Braille’a,
- systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.
Koordynatorem do spraw dostępności jest Zenon Dąbrowski , sekretarz@ugbedlno.pl, tel. (24) 282 14 20, fax (24) 282 17 50, którego zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez  Urząd GminyBedlno.
Aplikacje mobilne
Gmina Bedlno posiada aplikacje mobilną Blisko.
Blisko to system mobilnej komunikacji z mieszkańcami, za pomocą którego informujemy na bieżąco mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio na telefon. System dla użytkowników jest    bezpłatny  i restrykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez RODO. W systemie można zarejestrować się na trzy sposoby:
              pobrać na smartfona    aplikację    BLISKO
              zamówić powiadomienia    SMS
              zamówić informacje na    E-MAIL
Wersja mobilna – Blisko
 
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
 
Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Bedlnie mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą z wyłączeniem sytuacji nagłych..
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14) zamiar skorzystania z tłumacza.
 
W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
 
• e-mail na adres : ug@bedlno.pl
• faxem na nr (24) 282 17 50 
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 24  282 14 20
 
Załącznik.
Zarządzenie Wójta Gminy Bedlno  nr 172/2020  z dnia 12 listopada 2020r.w sprawie: wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności (zmieniające zarządzenie nr 93/2020 z dnia 26.06.2020 r.).
 
 

 

 

 

Załączniki:

« Powrót