Aktualności

Odnawialne źródła energii (OZE)

W br. osoby zainteresowane montażem instalacji OZE, składały w Urzędzie Gminy w Bedlnie ankiety z deklaracją uczestnictwa w projekcie.  Z uwagi na fakt, iż w 2020r. nie ogłoszono naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla działania Odnawialne źródła energii, złożone ankiety oczekują na rozpatrzenie.

Zgodnie z nowym  harmonogramem naboru Urząd Marszałkowski planuje przyjmowanie wniosków dla działania Odnawialne źródła energii w 2021r.

W związku z powyższym Gmina będzie rozpatrywała dotychczas złożone ankiety dotyczące montażu instalacji OZE w 2021 r.

Informujemy ponadto, że osoby, które dotychczas nie złożyły ankiety a zainteresowane są   udziałem w projekcie mogą składać wnioski   w Urzędzie Gminy w Bedlnie do dn. 8 stycznia 2021r. 

Ilość  wniosków, które będą przyjęte do realizacji  jest ograniczona (pod uwagę będzie brana kolejność złożonych ankiet).

Data Opublikowania: 23/12/2020

Czytaj więcej

Zaproszenie na XIX Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno

 

Bedlno, dnia 22.12.2020 r.

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378) oraz art. 15zzx ust 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).
 
Zwołuję XIX Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno
na dzień 29 grudnia 2020 roku (wtorek).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Dyskusja na temat przedłożonych projektów uchwał.
5. Przerwa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

b)  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

c)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

d)  uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2021 rok;

e)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie;

f) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

7. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Korespondencyjnej Rady Gminy Bedlno.
8. Informacja Wójta Gminy Bedlno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10.  Sprawy różne.
11.  Zakończenie obrad.
 
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.
 
Informuje się, że w dniu 29 grudnia 2020 r. sesja odbędzie się o godz. 09:00. Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się w sposób korespondencyjny, bez udziału publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 
Anna Ratajczyk

 

Data Opublikowania: 22/12/2020

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 22/12/2020

Czytaj więcej

INFORMACJA

 

 

 

 

 

INFORMUJE SIĘ, IŻ W DNIU

 

24 grudnia 2020 roku (tj.czwartek)

 

 

URZĄD GMINY BEDLNO

BĘDZIE NIECZYNNY

 

Wójt Gminy 

Józef Ignaczewski

 

 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę.

Data Opublikowania: 21/12/2020

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 88

IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/kutnowski od 19:00/16.12 do 09:00/17.12.2020  widzialność 50 m.

Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

Data Opublikowania: 16/12/2020

Czytaj więcej