Aktualności

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO NA OBSZARZE GMINY BEDLNO W 2021 ROKU

 

 

 

 

 

I. Podatek rolny

 

  1. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego          -    100,00  zł,

2.    Podatek rolny z 1 ha fizycznego              -    200,00 zł.

 

Cena  skupu żyta  stanowiąca podstawę do obliczenia  podatku rolnego na 2021 rok 

Rada Gminy Bedlno  Uchwałą Nr XVIII/155/2020  z dnia  30 listopada 2020 r. obniżyła średnią cenę skupu  żyta  do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  19   października 2020 roku  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 982) z kwoty  58,55 zł za 1 dt  do kwoty 40,00  zł za 1 dt.

II. Podatek leśny

 

1.        Podatek leśny z 1 ha fizycznego                                  -  43,30 

 

III. Podatek od  nieruchomości

 

(stawka roczna nie zmieniana od przyjętej uchwałą Rady Gminy (RG) w dniu 29.11.2016 roku / Maksymalna stawka roczna Ministerstwa Finansów (MF).

 

1. Grunty

 

  a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w     ewidencji gruntów i budynków  -   RG - 0,57 zł od 1 m 2 powierzchni / MF - 0,99 od 1 m 2 powierzchni,

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – RG - 4,54 zł od 1 ha powierzchni / MF - 4,99 od 1 ha powierzchni,

 

c) pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – RG - 0,07 zł od 1 m 2 powierzchni / MF - 0,52 od 1 m 2 powierzchni,

 

d) niezabudowane  objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie  z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. 2015r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym  obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli  od dnia  wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych  gruntów upłynął  okres 4 lat, a w tym  czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami  prawa budowlanego – RG - 2,98 zł od 1 m 2 powierzchni / MF - 3,28 od 1 m 2 powierzchni,

 

2. Budynki lub ich części

 

a) mieszkalne - RG - 0,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej / MF - 0,85 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

 

b) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - RG - 17,05 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej / MF - 24,84 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

 

c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym – RG - 10,24 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej / MF - 11,62 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

 

d) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o  działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – RG - 4,45 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej / MF - 5,06 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

 

e) pozostałe , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - RG - 7,62 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej / MF - 8,37 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

 

3. Budowle

 

a) od budowli – określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - RG – 2%   / MF – 2%.

 

IV. Zwolnienia  od podatku od nieruchomości:

 

1.  Budynki mieszkalne  lub ich części  położone  na terenie gminy;

2.  Pozostałe budynki  lub ich części w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;

3.  Grunty  zajęte  pod drogi niepubliczne  mające  charakter ogólnodostępny;

4.  Budynki i grunty zajęte  na potrzeby  ochrony przeciwpożarowej,  kultury i sportu.

Zwolnienia nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Data Opublikowania: 16/12/2020

Czytaj więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Stanisławice

Gmina Bedlno zakończyła w październiku br. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stanisławice gm. Bedlno na odcinku od km 0+000 do km 0+280".

Wartość robót budowlanych wyniosła 122.842,98 zł brutto

Droga Stanisławice

 

 

Data Opublikowania: 16/12/2020

Czytaj więcej

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU KOMPUTERÓW DLA DZIECI Z RODZINY ROLNICZEJ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

 

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku - otwórz

Wersja edytowalna wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

Wzór wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem myszką , klawiatura i ładowarką  oraz  instrukcję   wypełniania można pobrać ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

 

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

 

Data Opublikowania: 16/12/2020

Czytaj więcej

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - PISMO PLW W KUTNIE Z DNIA 10 GRUDNIA 2020r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w dniu 08 grudnia 2020r. na podstawie badań w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach potwierdzono wysoce zjadliwa grypę ptaków na fermie indyków rzeźnych w powiecie gostynińskim, woj. mazowieckie, w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu kutnowskiego.

Data Opublikowania: 14/12/2020

Czytaj więcej

PODATKI NA 2021 ROK

Uchwały i formularze obowiązujące w 2021 roku.

WZORY FORMULARZY  

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Osoby fizyczne

IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”

ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

Deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1):

DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości ”

Dane o nieruchomościach :

ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości:

ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” ?

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku rolnego

Osoby fizyczne

IR-1-„Informacja o gruntach”

ZIR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

ZIR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

ZIR-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

DR-1-„Deklaracja na podatek rolny”

ZDR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

ZDR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”  

 

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego

Osoby fizyczne

IL-1-„Informacja o lasach”

ZIL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

ZIL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

ZIL-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

DL-1 „Deklaracje na podatek leśny”

ZDL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

ZDL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”


UCHWAŁY PODATKOWE NA 2021 ROK  

UCHWAŁA  Nr XVIII/155/2020 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Nr XII/107/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości -    wersja *.pdf  

Nr VIII/69/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości -  wersja *.pdf

Nr VII/60/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych -  wersja *.pdf

 

UCHWAŁY W SPRAWIE OPŁAT NA 2021 ROK

Nr VIII/71/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie zmieniającą uchwałę Nr VII/62/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Bedlno -    wersja *.pdf

Nr VII/62/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie  opłaty targowej na ternie Gminy Bedlno -  wersja *.pdf

Data Opublikowania: 10/12/2020

Czytaj więcej