Aktualności

Realizacja grantów sołeckich 2020r. w miejscowości Groszki

W listopadzie 2020 roku został zakończony projekt lokalny granty sołeckie. Zadanie pt. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Groszki” realizowane na terenie naszej gminy w miejscowości Groszki zostało sfinalizowane. Koszty jakie zostały poniesione na rzecz planowanego zadania to 11  066,93 zł z czego ok. 10 000 zł to kwota dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Pozostała kwota    to środki pochodzące z budżetu gminy oraz środków własnych sołectwa. W ramach utworzenia siłowni zewnętrznej zostały zakupione sprzęty do ćwiczeń. W skład sprzętów wchodzi: orbitrek, rowerek, biegacz, prasa nożna „N”, wyciskanie siedząc. Prace przygotowawcze pod utworzenie siłowni i umieszczenie sprzętów zostały wykonane przez mieszkańców wsi. Dzięki siłowni zewnętrznej każdy zainteresowany bez względu na wiek będzie mógł dbać o zdrowie poprzez aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Data Opublikowania: 10/12/2020

Czytaj więcej

Zakończenie remontu drogi w drogi gminnej w Kazimierku

Kolejny odcinek drogi gminnej z zaplanowanych do remontu w 2020 r. przez Gminę Bedlno został oddany do użytku. Dotyczy to drogi w miejscowości Kazimierek. Remontem został objęty odcinek o długości 590 mb. - od skrzyżowania z drogą powiatową.

 
W ramach prac remontowych zostały zrealizowane następujące prace:
- wykonanie warstwy wyrównawczej na odcinku o znacznych ubytkach,
- wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni, 
- wykonanie remontu poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie oraz
    zagęszczenie kruszywem łamanym,
- uzupełnienie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym.
 
Zadanie to Gmina wykonała w ramach własnych środków finansowych w wysokości 106.202,65 zł. brutto.
 
Wyremontowana droga będzie służyć usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego, zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych szczególnie w zakresie zwiększenia jej nośności, oraz    wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.
 
 

Data Opublikowania: 10/12/2020

Czytaj więcej

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza do wzięcia udziału w IV ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy przyjmowane są do  8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Więcej informacji w dokumentacji poniżej:
 

Data Opublikowania: 09/12/2020

Czytaj więcej

Zakończenie remontu drogi w drogi gminnej w Wewiórzu

W dniu 07.12.2020 r. komisja powołana przez Wójta Gminy Bedlno odebrała po remoncie drogę gminną w Wewiórzu. Remontem został objęty odcinek o długości 720 mb. od skrzyżowania z drogą powiatową.
 
W ramach prac remontowych wykonano:
- nakładkę   asfaltową na istniejącej jezdni,  
- remont poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie
kruszywem łamanym,
- uzupełnienie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym.
 
Zadanie to Gmina wykonała w ramach własnych środków finansowych w wysokości 140.253,46 zł. brutto.
 

Wykonana inwestycja spotkała się z zadowoleniem i uznaniem lokalnej społeczności. Wyremontowana droga będzie służyć usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego, zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych szczególnie w zakresie zwiększenia jej nośności, podniesie poziom i jakość życia mieszkańców oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.

Data Opublikowania: 09/12/2020

Czytaj więcej

Modernizacja drogi gminnej na odcinku Stanisławice - Stradzew zakończona!

Od listopada mieszkańcy miejscowości Stanisławice i Stradzew   mogą korzystać z modernizowanego odcinka drogi gminnej o długości 1.590 mb. Odcinek o długości 1.500 mb został zmodernizowany przy udziale środków budżetowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 208.352,92 zł  stanowiącej 60% kosztów kwalifikowanych zadania. Łączna wartość inwestycji wyniosła  347.254,37zł.

Pozostały odcinek o dł. 90 mb Gmina sfinansowała z własnych środków w wysokości 34.367,74 zł.

W ramach prowadzonych prac wykonano m.in. nową nawierzchnię z kruszywa drogowego (destrukt asfaltowy), wzmocniono pobocza kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem, wykonano nowe oznakowania pionowe.

Warto podkreślić, że przebudowana droga będzie służyć usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego, zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych szczególnie w zakresie zwiększenia jej nośności oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców ww. miejscowości.  Przebudowa drogi w znacznym stopniu poprawi komfort poruszania się po tej okolicy, poprawi dojazd do gruntów rolnych, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz niewątpliwie wpłynie na poprawę estetyki Gminy Bedlno.

 

Data Opublikowania: 07/12/2020

Czytaj więcej