Aktualności

Informacja o dofinansowaniu - usuwanie azbestu w 2018 roku.

 

Informujemy, że w związku z Umową nr 89/OZ/D/2018 zawartą w dn. 25 lipca 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno,    zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku”  dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie  do 42652,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 47392,68 zł.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 144,432 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona  internetowa  instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

Data Opublikowania: 19/09/2018

Czytaj więcej

Ogłoszenie Bezzwrotne dofinansowanie 85% na - gruntową pompę ciepła - wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją - instalację fotowoltaiczną powyżej 190 kW mocy.

Ogłoszenie


Bezzwrotne dofinansowanie 85% na ;
1. Gruntową pompę ciepła.
2. Wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją.
3. Instalację fotowoltaiczną powyżej 190 kW mocy.


Organizowany obecnie przez naszą Fundację Dar Oze Program Parasolowy oparty jest całkowicie na działaniu 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego Każdy przedsiębiorca, Wspólnota lub Spółdzielnia Mieszkaniowa ,oraz
każda osoba indywidualna posiadająca, lub wynajmująca budynek z województwa łódzkiego, może obecnie dołączyć do działań Fundacji Dar Oze i może uzyskać 85% dofinansowania na wyżej wymienione inicjatywy.


Nabór osób zainteresowanych uzyskaniem 85% bezzwrotnej dotacji będzie prowadzony przez naszą fundację do dnia 15.10.2018 lub do dnia w którym Urząd Marszałkowski województwa Łódzkiego wyśle dla naszej Fundacji informacje o konieczności dokonania poprawek oraz uzupełnień w kryterium formalnym.
 

Fundacja Dar Oze
info@fundacjadaroze.pl
www.daroze.pl
Dariusz Skrobisz : 575475306
Asystentka : Agnieszka Ryczek 575 475 307
Czekamy na państwa kontakt
Do usłyszenia do zobaczenia

Data Opublikowania: 27/08/2018

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Bedlno, 22.06.2018r.


 

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Bedlno zawiadamiam o wszczęciu w dn. 22.06.2018r. procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

 

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

  1. na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, warzywa, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

  2. na glebach lekkich (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty) następujących upraw: zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

 

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 13 lipca 2018r.


 

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.


 

 

Załączniki:

Data Opublikowania: 02/07/2018

Czytaj więcej

PROGRAM DOBRY START - 300 zł dla ucznia

W ramach rządowego „ Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł .

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole , aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne , uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Należy zaznaczyć, że szkoła – oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum,  szkołę ponadpodstawową, i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych , szkołę artystyczną w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki , a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia droga tradycyjną ( w formie papierowej).

Ważne : Wniosek należy złożyć do 30 listopada   danego roku .

Aby otrzymać wsparcie , należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka , ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci , które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy , osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek   należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Należy zaznaczyć  ,że 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka ) w szkole lub przedszkolu. 

Świadczenie dobry start nie  podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Wzór wniosku

Pliki do pobrania

Data Opublikowania: 29/06/2018

Czytaj więcej