Aktualności

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. Kasa Urzędu Gminy Bedlno będzie czynna do godziny 11:00.

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. Kasa Urzędu Gminy Bedlno będzie czynna do godziny 11:00.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 30/12/2020

Czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA USUWANIA AZBESTU

Gmina Bedlno planuje złożyć w 2021 roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bedlno.
W związku z powyższym właściciele/użytkownicy nieruchomości, na których: zalega azbest składowany luzem  lub planowana jest wymiana pokrycia dachowego mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Bedlnie o udzielenie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie do dnia 29 stycznia 2021 r.
Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno, będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 100% kosztów  demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Procedura realizacji zadania:
1. Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie internetowej pod adresem www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.
2. Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.
3. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.
4. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu.
5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.
6. Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).
7. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24  282 17 82.
 
Wójt Gminy Bedlno 
/-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 30/12/2020

Czytaj więcej

Kolędowanie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bedlnie. Bedlno 2020

 

 

Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących Świąt, Wójt Gminy Bedlno, Rada Gminy Bedlno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie, życzą Państwu dużo spokoju, odpoczynku, a przede wszystkim zdrowia. W Wigilijna wieczerzę łamiąc się opłatkiem dzielmy się dobrym słowem i wspólnie zaśpiewajmy kolędy, które dla Państwa przygotowaliśmy.
Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego filmu z udziałem: Dziecięcej grupy EasterFolk pod przewodnictwem pani Renaty Mosiołek, Zespołu Śpiewaczego "Żeroniczanki", Zespołu Śpiewaczego "Wesołe Pleckowianki", Zespołu Śpiewaczego "Wojszycanki" i Kapeli Jeremiego Kowalskiego.
 

Data Opublikowania: 23/12/2020

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

 

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydział Pomocy Technicznej i KSOW

Al. Piłsudskiego 12; 90-051 Łódź

tel. /+48/ 42 663 36 30 / fax 42 663 36 32

rw2@lodzkie.pl

 

Data Opublikowania: 23/12/2020

Czytaj więcej

INFORMACJA

 

 

 

  INFORMUJE SIĘ, IŻ W DNIU

 

24 grudnia 2020 roku (tj.czwartek)

 

URZĄD GMINY BEDLNO

BĘDZIE NIECZYNNY

 

Wójt Gminy 

Józef Ignaczewski

 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę.

Data Opublikowania: 23/12/2020

Czytaj więcej