Aktualizacja - Dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2016 roku”

 

           

 

 

 

Informujemy, że w związku z Umową nr 120/OZ/D/2016 zawartą dn. 19 lipca 2016r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2016 roku” dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW w kwocie 49.082,00 zł oraz ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 48.100,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 98.164,03 zł.


W wyniku realizowanego zadania usunięto i unieszkodliwiono 224,22

Mg wyrobów zawierających azbest  postaci

płyt azbesto-cementowych.


 

Strony internetowe instytucji dotujących zadanie:

http://nfosigw.gov.pl/

http://www.zainwestujwekologie.pl