Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

                                    Bedlno, dnia 17.11.2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 23 ust. 5  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1440 z późn. zm.) , Wójt Gminy Bedlno ogłasza zmiany w ogłoszeniu z dnia 29.12.2015r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1.      Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Bedlno

adres: Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

2.      Zmiany w ogłoszeniu z dnia 29.12.2015r.,

  Punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1440 z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora w trybie zamówień publicznych zgodnie   ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)”.

3.      Punkt 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

- wrzesień 2017r.".

4.      Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy

                                                                                                                                                                  /-/ mgr inż. Krzysztof Kołach