INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA USUWANIA AZBESTU - 2019 r.

Gmina Bedlno planuje  złożyć w 2019 roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na  dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych  na terenie Gminy Bedlno.

 

W związku z powyższym właściciele/użytkownicy nieruchomości, na których: zalega azbest składowany luzem  lub planowana jest wymiana pokrycia dachowego mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Bedlnie o udzielenie dofinansowania na realizację  przedmiotowego zadania.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie do dnia 25 stycznia 2019r.

 

Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące  gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno,  będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców  wyniesie 100% kosztów  demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

                      Procedura realizacji zadania:

1) Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno.   Formularze wniosków dostępne będą  w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl i www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

2) Wnioskodawca  zostanie poinformowany    o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

3) Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa  zezwolenia). 

4) Termin  odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

5) Po zakończeniu  prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony  protokół odbioru wykonania zadania.  Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu.

6) Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 

                      Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

                      Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił  podmiotowi ich demontaż, usuwanie    i unieszkodliwienie.

 

                      Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

 

Załączniki: